Данъчни облекчения за компании-дарители

Фондация Доктор Таня Мавродинова (ФДТМ) издава на всички свои дарители документ, удостоверяващ направеното дарение/я, който Ви дава право да ползвате данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация.

Размерът на данъчното облекчение зависи от статута на лицата, в полза на които е направено дарението:

Десет процента - 10%

Фирмите могат да намалят до 10 на сто от положителния си счетоводен финансов резултат, като направят дарение в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Можете да си намалите данъка и ако направите дарение на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Като организация в обществена полза, ФДТМ получава данъчно ефективни дарения от български граждани и фирми.

В отличие от частных лиц, компенсация налога в размере 10% может принести пользу предприятиям также за пожертвования отдельным лицам – детям и взрослым с ограниченными возможностями, детям без родителей, социально обездоленным людям и людям с бедствиями. Существуют также льготы за стипендии для учащихся и студентов в странах ЕС или Европейской Экономической Зоны.

Петнадесет процента - 15%

Можете да намалите до 15 на сто данъчната си основа, ако направите дарение за културата.

Петдесет процента - 50%

Можете да намалите до 50 на сто данъчната си основа, ако дарението ви е в полза на Център "Фонд за лечение на деца", Център "Фонд за асистирана репродукция" и Център "Фонд за трансплантация".

Други

Разходите за дарени на българските училища и университети нови (произведени до една година до датата на даряването) компютри и периферия, също намаляват облагаемата основа.

Ограничения

Важно е да се знае, че общият размер на признатите за данъчни цели разходи за дарения не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба, а ръководителят на фирмата не бива пряко или косвено да се облагодетелства от направеното дарение.

Още възможности

Друг интересен момент е възможността да се ползват българските данъчни облечения за дарения в полза на организации и граждани, намиращи се в друга държава от ЕС или Европейското икономическо пространство, ако те са сходни на преференциалния кръг български получатели на дарения. Дарителят трябва да има официален документ за статута на получателя на дарението от компетентен орган, преведен на български от заклет преводач.

За повече информация, посетете страницата на Националната Агенция за Приходите /НАП/
www.nap.bg

Ние се дистанцираме ясно от всички съдържания на всички интернет страници, на които връзки са публикувани на нашия уебсайт. С помощта на нашия уебсайт, Вие приемате нашите Условия за ползване и Политика за защита на личните данни.

Изходни данни