Удостоверение

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
Ф. д. N5/2017 г.
Гр. Варна

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, удостоверява, че на основание чл. 18 от ЗЮЛНЦ с решение N58 от 02.03.2017 г. вписа в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел под партиден N 66, том 78, стр. 192 по ф. д. N5/2017 г., ЕФН 0417000058 Фондация с общо полезна дейност с наименование: «ДОКТОР ТАНЯ МАВРОДИНОВА».

Статус: Действаща
Седалище: гр. ВАРНА
Адрес на управление: ж. к. "ЧАЙКА" БЛ. 20, БХ. Б, ЕТ. 8, АП. 45

Цел
 1. Да съдейства и осъществява благотворителни и социални дейности в България и чужбина.
 2. Да работи за подобряване на здравословното състояние на организма и профилактиката му чрез здравни, просветни, диагностично-лечебни и рехабилитационни методи в България и чужбина.
 3. Да пропагандира и подпомага здравословния начин на живот и профилактика, както и да спомага за лечението при всички етапи на различни заболявания / включително злокачествени / чрез обхващане на всички възможности на източната и европейската медицина с използване на лечебните свойства на термалните източници в България и чужбина.
 4. Многостранно развитие на международното сътрудничество в областта на здравословното хранене на населението чрез предлагане и разпространение на хомеопатични продукти и хранителни добавки в България и чужбина.
 5. Провеждане на обучения, популяризиране и разпространение чрез средства за масова информация и обществени организации – само изцелението и само оздравяването, лечението без медикаменти, психологическа настройка на здравето и психологическа помощ в България и чужбина.
 6. Да съдейства на българските граждани за лечение в чужбина, както и на лица граждани на друга държава за лечение в България.
 7. Да подпомага здравни заведения за закупуване на медицинско техническо оборудване и консумативи в България и чужбина.
 8. Да подпомага съществуващи хосписи, дневни центрове, здравни заведения, здравни институции, болници, домове за стари хора, домове за сираци и изоставени деца от родители, както и да създава и открива нови такива в България и чужбина.
 9. Да съдейства за интеграцията на лица с увреждания и самотно живеещи стари хора на територията на България и чужбина. Създаване на подходящи условия на групи в неравностойно положение – лица с увреждания, стари хора и други да ползват социални услуги в своя дом и извън него в България и чужбина
 10. Да подкрепя и подпомага с материална и финансова помощ в България и чужбина на изоставени деца, деца сираци, самотни майки, лица и деца с увреждания, хора от третата възраст, лица и деца нуждаещи се от грижи, ученици и семейства в риск.
 11. Да осигури разностранна подкрепа на бъдещи и настоящи родители за успешна бременност, раждане, кърмене и умели родителски грижи в България и чужбина.
 12. Да подпомага и улеснява процеса на осиновяване и отглеждане на деца в специализирани заведения от български и чуждестранни граждани в България и чужбина.
 13. Да съдейства за развитието и утвърждаването в грижата за хора от третата възраст, лица болни от Алцхаймер, други форми на деменция и специфични заболявания като подпомага здравни лица да осъществяват практиката си в България и чужбина.
Средства за постигане на целите
 1. Извършва проучвания и анализи свързани с целите на Фондацията.
 2. Привлича експерти, специалисти, партньори и доброволци за подпомагане дейността на Фондацията.
 3. Привлича поддръжници, популяризира и разширява дейността на Фондацията.
 4. Разработва и издава информационни и рекламни материали на всякакви носители, за да подпомага, развива и популяризира дейността си.
 5. Организира и провежда семинари, конференции и други.
 6. Осъществява различни изследователски програми, проекти и инициативи.
 7. Осъществява експертна и консултантска дейност.
 8. Участва при разработване и реализацията на проекти на партньорски организации.
 9. Осъществява контакти със сродни организации в страната и чужбина.
 10. Разработва и изпълнява проекти, свързани с целите на Фондацията.

Фондацията се управлява от Изпълнителен директор представлявана от: ВАЛЕНТИН МАВРОДИНОВ МАВРОДИНОВ, гражданин на Федерална Република Германия, роден на 11.03.1957 г. в гр. Шумен, Република България.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено следствие всички извършени промени до последният вписан съдебен акт N58 от 02.03.2017 г.

Ние се дистанцираме ясно от всички съдържания на всички интернет страници, на които връзки са публикувани на нашия уебсайт. С помощта на нашия уебсайт, Вие приемате нашите Условия за ползване и Политика за защита на личните данни.

Изходни данни