Правила и ред за извършване на общественополезна дейност на фондация с нестопанска цел Доктор Таня Мавродинова

Общи положения

Чл. 1 (1) В този правилник се уреждат правилата и редът за извършване на обществено полезна дейност на Фондация "Доктор Таня Мавродинова" и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото й.

(2) Фондация "Доктор Таня Мавродинова" гр. Варна, наричана по-долу за краткост "Фондацията", е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредите на ЗЮЛНЦ и се самоопределя като фондация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 2 Фондацията извършва дейност в обществена полза като основен предмет на дейност и целите са:

Средства за постигане на целите

Чл. 3 (1) Обществено полезната дейност се осъществява за постигане на целите определени в Устава на Фондацията чрез използване на предвидените средства:

(2) За постигане на своите цели Фондацията може да извършва и всяка друга дейност, разрешена от закона, както и да участва в други организации и дружества с цел постигане на целите на Фондацията.

(3) За постигане на своите цели Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, като приходите се използват само за постигането на целите на фондацията.

Набиране и разходване на имуществото

(4) 1. Имуществото на Фондацията се състои от:

2. Всички безвъзмездни постъпления се отразяват в Книга на даренията, а на дарителите се издават удостоверения за дарителство.

3. Фондацията не разпределя печалба.

4. Фондацията не приема дарения, направени под условия или за постигане на целите, които противоречат на нейните цели.

5. Имуществото на Фондацията се управлява по начин, който осигурява достатъчно приходи за финансово обезпечаване за осъществяването на целите.

6. Фондацията може да учредява и управлява обособени фондове съгласно волята на учредителя.

7. За имуществото на Фондацията се води отчетност и контрол съобразно действащото законодателство.

8. При ликвидация на Фондацията, имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите, преминава към организация с нестопанска цел със сходна дейност. Конкретната организация се определя от Съвета на фондацията, а ако той не я определи в срок от три месеца от удовлетворяване на всички кредитори, тя се определя от ликвидатора.

9. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на т. 8, то се предава на общината, в която е седалището на Фондацията. Общината е длъжна да предостави имуществото на юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност с цел възможно най-близки до целите на Фондацията.

Чл. 4 (1) Всяка година Съвета на фондацията приема основни насоки за развитие на Фондацията и програма за осъществяване на дейността й. Заседанието се провежда с цел изготвяне на програма за осъществяване на дейността на Фондацията, в която се определя конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност на Фондацията по чл. 2 от настоящия Правилник, които юридическото лице с нестопанска цел ще извършва през съответната календарна година.

(2) Годишната програма предвижда конкретни действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на всяко мероприятие или отделна дейност.

(3) С годишната програма Съвета на фондацията възлага на изпълнителния директор на Фондацията да организира и осъществи планираните отделни дейности и мероприятия и го оправомощава да разходва определените в програмата и предвидени средства в съответствие с одобрените вид, размер и предназначение за използване на средства.

(4) Съвета на фондацията определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга на лицата, които имат право да ползват безвъзмездно средствата от фондацията, реда и критериите за подбор, по които Съвета на фондацията определя конкретните лица, които ще бъдат подпомагани. Според чл. 9 ал. 8 от Учредителния акт / Устава на Фондацията по решение на Съвета на фондацията неговите членове могат да получават възнаграждение за труда си във Фондацията.

Чл. 5 (1) Решенията на Съвета на фондацията за подпомагане и разходване на средства се взема с гласовете на 2/3 от членовете на Съвета на фондацията.

(2) Лицата желаещи да бъдат подпомагани подават мотивирано искане до Съвета на фондацията.

(3) Искането се разглежда на първото заседание на Съвета на фондацията, следващо постъпването му.

(4) Когато искането е направено от лице по чл. 41 от ЗЮЛНЦ ,решението за подпомагането му следва да бъде взето от Съвета на фондацията с мнозинство от 2/3 от членовете.

Заключителни разпоредби

  1. Настоящият правилник е приет на заседание на Съвета на фондацията "Доктор Таня Мавродинова".
  2. Въпросите не уредени в настоящия правилник се решават съобразно разпоредбите на ЮЛНЦ, Устава/Учредителния акт на фондацията и законодателството на Република България, както и съобразно Международното частно право по повод откритите клонове на фондацията на територията на чужда държава.

Ние се дистанцираме ясно от всички съдържания на всички интернет страници, на които връзки са публикувани на нашия уебсайт. С помощта на нашия уебсайт, Вие приемате нашите Условия за ползване и Политика за защита на личните данни.

Изходни данни